ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Τραυλισμός


Ο τραυλισμός εμφανίζεται δυσκολίες στην ροή του λόγου, στον ρυθμό, στην μελωδία και στην ταχύτητα κατά την διάρκεια της ομιλίας.

Παρατηρούνται οι εξής μορφές:

1. το παιδί επαναλαμβάνει τις πρώτες συλλαβές των λέξεων: κλονικός τραυλισμός

2. Το παιδί επαναλαμβάνει των πρώτο φθόγγο της λέξης: τονικός τραυλισμός

3. Συνυπάρχουν και οι δυο δυσκολίες : μεικτός τραυλισμός

Είναι απαραίτητο να γίνει αξιολόγηση από τον λογοθεραπευτή για να γίνει διάκριση από τον πρώιμο τραυλισμό ,ο όποιος εμφανίζεται περιστασιακά και για μικρό διάστημα στην προσχολική ηλικία.

Στην «γνώση» η αντιμετώπιση του τραυλισμού γίνεται με την παράλληλη στήριξη του παιδιού από τον ψυχολόγο και τον λογοθεραπευτή .Σε αυτή την διαδικασία σημαντικό ρόλο παίζει και η άμεση συμμετοχή των γονιών.